Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Cudzoziemcy

Prace interwencyjne

EURES
 
 
KOMUNIKATY !
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
10.04.2014
W dniu 2 maja 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny !
08.04.2014
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 t.j. z późń. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie jako Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługe szkolenia "Spawacz MAG - TIG"
Pliki do pobrania
01.04.2014
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na organizacje szkoelnia Spawacz MAG TIG
Pliki do pobrania
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Czas na zmiany" - Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokumenty do pobrania tutaj.
Szczegóły naboru ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 10-14 marca 2014 roku XXIV edycję seminarium "Własna firma - krok po kroku", które kierowane jest m.in. do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Czytaj więcej ...
KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2014 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2014 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych
III EDYCJA PROJEKTU "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji następnego projektu PFRON pn.: WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III.

Celem głównym projektu jest:
* Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Cele szczegółowe to:
* Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego.
* Zmiana postaw społecznych u osób z rodzin i opiekunów osób niewidomych w obszarze aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych.

Beneficjentami projektu po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi są osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku, które są uczniami lub absolwentami ośrodków szkolno - wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego kraju lub podopiecznymi Działu ds. Absolwentów. Projekt przeznaczony jest również dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osoby niepełnosprawne ze schorzeniami wzroku. (ulotka informacyjna dla pracodawców).

Projekt także kieruje działania do najbliższego otoczenia beneficjenta.

W celu pozyskania materiałów oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Sylwią Wiśniowską - kom. 790-700-342, e-mail: s.wisniowska@promocjaikariera.pl

Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

PoMoC - aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację Portugalskiego Modelu Coachingu w województwie łódzkim

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa łódzkiego do udziału w projekcie ponadnarodowym "PoMoC - Aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację Portugalskiego Modelu Coachingu w województwie łódzkim" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu uczestnicy uzyskają dostęp do indywidualnego i grupowego coachingu oraz trzymiesięcznych płatnych praktyk zawodowych.

ulotka ...
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie realizuje projekt "Czas na zmiany 6.1.3 POKL"
czytaj dalej ...
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie realizuje projekt "Profesjonalni IV" 6.1.2 POKL"
zobacz plakat ...
PROGRAMY Z FUNDUSZU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie w 2014 roku realizuje program z rezerwy Ministra na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia.

W ramach programu realizowane są następujące formy aktywizacji:
* prace interwencyjne dla 10 osób na okres do 6 miesięcy
* roboty publiczne dla 5 osób na okres 3,5 miesiąca
* staże dla 21 na okres do 6 miesięcy

W ramach programu realizowane są wnioski zapewniające dalsze zatrudnienie po danej formie wsparcia.
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: