Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


PO WER
RPO
Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny/poszukujący pracy

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki

Bon stażowy

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Cudzoziemcy

Prace interwencyjne

EURES

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
 
KOMUNIKATY !
KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2016 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2016 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych
23.05.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór osób do pracy w zakładzie pracy, który będzie funkcjonować w strefie ekonomicznej w gminie Rząśnia.

Poszukiwani są pracownicy do firmy produkcyjnej, przemysł lekki, branża odzieżowa, dziewiarstwo i szwalnia dzianin.

Szczegóły
10.05.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ponawia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu szkoleniowego będą wydatkowane w 2016 roku w oparciu o priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (więcej).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209 w terminie od dnia 23.05.2016 r. do 31.05.2016 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do czasu wyczerpania środków. Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
10.05.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, iż trwa jeszcze nabór na szkolenia Spawacz MAG - TIG oraz Kierowca operator wózków jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej i obsługą. Osoby zainteresowane ukończeniem powyższych szkoleń powinny zgłosić się niezwłocznie do swojego Doradcy Klienta w celu złożenia wniosku o skierowanie na wybrane szkolenie.

Szczegóły szkoleń
09.05.2016
W dniach 30 - 31 maja 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne seminarium: "Finansowanie działalności gospodarczej". Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników z dostępnymi w danym momencie możliwościami korzystania ze wsparcia finansowego na złożenie działalności gospodarczej oraz formalnymi aspektami ubiegania się o takie wsparcie.
Seminarium odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mieszczącej się przy ulicy Wólczańskiej 49.

Szczegóły seminarium
16.03.2016 (Z DNIEM 06.04.2016 NABÓR WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA !)
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (II)" - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie skierowane jest dla 15 osób bezrobotnych po 29. roku życia, w tym 2 osób długotrwale bezrobotnych, 2 osób o niskich kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie.

Kwota dotacji - do 20 000,00 złotych.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane osobom bezrobotnym, które zamierzają otworzyć firmy na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Wnioski wraz ze wzorami załączników oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
16.03.2016 (Z DNIEM 06.04.2016 NABÓR WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA !)
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (II)" - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie skierowane jest dla 25 osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy, zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz które nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET.

Osobom do 25 roku życia wsparcie udzielane będzie w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Kwota dotacji - do 20 000,00 złotych.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane osobom bezrobotnym, które zamierzają otworzyć firmy na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Wnioski wraz ze wzorami załączników oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
09.02.2016 (Z DNIEM 16.03.2016 NABÓR WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA !)
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu szkoleniowego będą wydatkowane w 2016 roku w oparciu o priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (więcej).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do czasu wyczerpania środków. Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
09.02.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia

Oświadczenie wnioskodawcy
08.02.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla pracodawców i przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 207.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
20.01.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65, sekretariat pok. 209.

Z dniem 9 lutego 2016 r. wstrzymuje się nabór wniosków do odwołania !
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
zobacz plakat ...
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
Projekty 2015

PO WER   RPO
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: