Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny/poszukujący pracy

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki

Bon stażowy

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Cudzoziemcy

Prace interwencyjne

EURES

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
 
KOMUNIKATY !
KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2015 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2015 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych
22.04.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (I)" - realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość miejsc: 114
Czas trwania stażu: od 3 do 6 miesięcy

Zgodnie z polityką równości szans płci staże skierowane będą zarówno dla kobiet i mężczyzn.
Dobór kandydatów na staże zostanie dokonany zgodnie z założeniami projektu tj:
* 114 osób poniżej 30 roku życia zakwalifikowanych do II profilu pomocy, w tym:
- 58 osób długotrwale bezrobotnych,
- 3 osoby niepełnosprawne.

Staże będą organizowane na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Przy rozpatrywaniu wniosku w szczególności będzie brana pod uwagę deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu odbywania stażu.

Wnioski wraz ze wzorami załączników można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 207.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i wniosek do pobrania
31.03.2015
Wykaz porad grupowych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II kwartał 2015r.
wykaz porad ...
17.03.2015
Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
czytaj więcej ...
09.03.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursów pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
czytaj więcej ...
09.03.2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 23-27 marca 2015 roku XXVI edycję seminarium "Własna firma - krok po kroku", które kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
czytaj więcej ...
19.01.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, iż z dniem 19.01.2015 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.
czytaj więcej ...
19.01.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, iż z dniem 19.01.2015 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia.
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
zobacz plakat ...
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: